lalitha sahasranamam malayalam pdf

lalitha sahasranamam malayalam pdf|വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം മലയാളം free pdf download

JOIN

lalitha sahasranamam lyrics in malayalam PDF

ഓം ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം
അസ്യ ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ വിന്യാദി വാവതാ ഋഷയം അനുഷ്ടുപ് ചന്ദ
ലളിതാ പരമേശ്വരി ദേവതാ ശ്രീമദ് വാഗ്ഭവ കുടേതിബീജം മധ്യകൂടേതി ശക്തിഃ ശക്തിന്യാസം കരന്യാസന് കുര്യത് ലളിതാ പരമേശ്വരി പ്രസാദ സിധ്യർത്ഥ ജപേ വിനിയോഗഃ
ധ്യാനം സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണികമൌലിസ്ഫുരത്
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖിം ആപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകം രക്താത്പലം ബിഭൂതിം സൌമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിത വദനാം പദ്മപ്രതായതാക്ഷിം ഹേമാംഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകല സുരനുതാം സർവസമ്പത് പ്രദാത്രിം
സകുങ്കുമവിലേപനാമളികചുംബികസ്തുരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാംബരാം

ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം അരുണാം കരുണാതരങ്ഗിതാക്ഷിം ധൃതപാശാന്കുൾ പുഷ്പബാണചാപാം അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖ
രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനിം മൂലമന്ത്രം
ഓം ഹ്രീം ലളിതാംബികായൈ നമഃ ക എ ഇ ല ഹ്രീം
ഹ സ ക ഹ ല ഹ്രീം
സ ക ല ഹ്രീം
സഹസ്ര നാമാവലി

Lalitha sahasranamam malayalam pdf

Lalitha Sahasranamam PDF download

ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ
ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞ്യ നമഃ
ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യ നമഃ
ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഠസംഭൂതായ നമഃ
ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായെ നമഃ
ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭായൈ നമഃ
ഓം ചതുർബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ
ഓം രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യായ നമഃ
ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്വലായൈ നമഃ
ഓം മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡായൈ നമഃ
ഓം പഞ്ചതന്മാത്രസായകായ നമഃ
ഓം നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജത് ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ
ഓം ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്കചായൈ നമഃ
ഓം കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമണ്ഡിതായ നമഃ
ഓം അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദളികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ
ഓം മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ
ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികായൈ നമഃ
ഓം വക്തലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനായ നമഃ
ഓം നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതായ നമഃ
ഓം

lalitha sahasranamam malayalam book pdf


താരാകാന്തിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ 20
ഓം കദംബമഞ്ജരീകൃഷ്ണകർണ്ണപൂരമനോഹരായൈ നമഃ
ഓം താടങ്കയുഗളീഭൂതതപനോഡുപമണ്ഡലായൈ നമഃ
ഓം പദ്മരാഗശിലാദർശപരിഭാവികപോലഭുവേ നമഃ
ഓം നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദായൈ നമഃ
ഓം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാരദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
ഓം കർപ്പൂരവീടികാമോദസമാകർഷദ്ദിഗന്തരായൈ നമഃ
ഓം നിജസല്ലാപമാധുര്യവിനിർഭത്സിതകച്ഛപൈ നമഃ
ഓം മന്ദസ്മിതപ്രഭാപുരമജ്ജത്കാമേശമാനസായൈ നമഃ
ഓം അനാകലിതസാദൃശ്യചുബുകശ്രീവിരാജിതായ നമഃ
ഓം കാമേശബദ്ധമാംഗല്യസൂത്രശോഭിതകന്ധരായൈ നമഃ 30
ഓം കനകാംഗദകേയൂരകമനീയഭുജാന്വിതായ നമഃ
ഓം രത്നഗ്രൈവേയചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതായ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തന്യ നമഃ
ഓം നാഭ്യാലവാലരോമാളിലതാഫലകുചദ്വയായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമായൈ നമഃ
ഓം സ്തനഭാരദളന്മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയായൈ നമഃ
ഓം അരുണാരുണകൗസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതട നമഃ
ഓം രത്നകിംകിണികാരമ്യരശനാദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാർദ്ദവോരുദ്വയാന്വിതായ നമഃ
ഓം മാണിക്യമകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതായൈ നമഃ 40
ഓം ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജംഷികായ നമഃ
ഓം ഗൂഡഗുലായൈ നമഃ
ഓം കർമ്മപഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതായൈ നമഃ
ഓം നഖദീധിതിസംഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണായ നമഃ
ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ
ഓം ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജായ നമഃ
ഓം മരാളീമന്ദഗമനായൈ നമഃ

ഓം മഹാലാവണ്യശേവധയേ നമഃ
ഓം സർവ്വാരുണായ നമഃ
ഓം അനവദ്യാംഗ നമ
ഓം സർവ്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥായ നമഃ
ഓം ശിവായ

lalitha sahasranamam malayalam priya sisters Pdf

ഓം സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ
ഓം സുമേരുമദ്ധ്യശൃംഗസ്ഥായൈ നമ
ഓം ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ
ഓം ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായ നമഃ
ഓം മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥായ നമഃ
ഓം കദംബവനവാസിന്യ നമ
ഓം മൂലകൂടത്രയകളേബരായ നമ
ഓം കുളാമ്യതൈകരസികായൈ നമഃ 90
ഓം കുളസങ്കേതപാലിന്യ നമ
ഓം കുലാംഗനായൈ നമഃ
ഓം കുലാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം കൌലിന്യ നമഃ
ഓം സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായെ നമ്
ഓം കാമാക്ഷ്യ നമ്
ഓം കാമദായിന്യ നി
നമഃ
ഓം ദേവർഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവായ നമഃ
ഓം ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായൈ
ഓം സംപത്കരീസമാരുഢസിന്ധുരവ്രജസേവിതായൈ നമഃ
ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായൈ നമഃ
ഓം ചക്രരാജരഥാരൂഢസർവ്വായുധപരിഷ്കൃതായൈ നമഃ
ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതായൈ നമഃ
ഓം കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്കതായ നമഃ 70
ഓം ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗായൈ നമഃ
ഓം ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹർഷിതായൈ നമഃ
ഓം നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്സുകായൈ നമ
ഓം ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതായൈ നമഃ
ഓം മാന്ത്രിണ്യംബാവിരചിതവിഷംഗവധതോഷിതായൈ നമ
ഓം വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനന്ദിതായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരമുഖാലോകകൽപിതശ്രീഗണേശ്വരായ നമഃ
ഓം മഹാഗണേശനിർഭിന്നവിഘ്നയന്ത്രപ്രഹർഷിതായ നമഃ
ഓം ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിർമ്മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്തവർഷിണ്യ നമഃ
ഓം കരാംഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാക്യ നമ: 80
ഓം മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിർദ്ദഗ്ധാസുരസൈനികായൈ നമ
ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്രനിർദ്ദഗ്ധസഭണ്ഡാസുരശൂന്യകായ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ
ഓം ഹരന്റേതാഗ്നിസംദഗ്ദ്ധകാമസഞ്ജീവനൌഷധ നമ്
ഓം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകുടൈകസ്വരൂപമുഖപങ്കജായ നമഃ
ഓം കണ്ഠാധഃകടിപര്യന്തമധ്യകൂടസ്വരൂപിണ്യ നമഃ
ഓം ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണ്യ നമഃ
ഓം മൂലമന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ


lalitha sahasranamam malayalam pdf free download

Lalitha Sahasranamam
ഓം കുലയോഗി ന
ഓം അകുലായൈ നമഃ
ഓം സമയാന്തസ്ഥായൈ നമ
ഓം സമയാചാരതത്പരായൈ നമഃ
ഓം മൂലാധാരൈകനിലയായൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യ നമഃ 100
ഓം മണിപൂരാന്തരുദിതായൈ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യ നമ്
ഓം ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യ നമഃ
ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരായ നമ്
ഓം സുധാസാരാഭിവർഷിണ്യ നമഃ
ഓം തടില്ലതാസമരുച്യ നമഃ
ഓം ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതായ നമഃ
ഓം മഹാസ്യ നമ
ഓം കുണ്ഡലിന്യ നമഃ 110
ഓം ബിസതന്തുതനീയസൈ നമഃ
ഓം ഭവാന്യ നമഃ
ഓം ഭാവനാഗമ്യായൈ നമഃ
ഓം ഭവാരണ്യകുഠാരികായൈ നമഃ
ഓം ഭദ്രപ്രിയായ നമ
ഓം ഭദ്രമൂർത്ത നമ
ഓം ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിന്യ നമഃ
ഓം ഭക്തിപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഭക്തിഗമ്യായ നമഃ
ഓം ഭക്തിവശ്യായ നമഃ 120
ഓം ഭയാപഹായൈ ന
ഓം ശാംഭവ്യ നമ്
ഓം ശാരദാരാധ്യായ നമ
ഓം ശർവാണ് നൽ
ഓം ശർമ്മദായിന്യ നമഃ
ഓം ശാംകര നമ
ഓം ശ്രീക നമ്
ഓം സാധ്യ നമ്
ഓം ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനായ നമഃ
ഓം ശാതോദ
നമ
130
ഓം ശാന്തിമത നമഃ
ഓം നിരാധാരായ നമ്
ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
ഓം നിർലോയ
നമ്
ഓം നിർമ്മലായൈ നമഃ
ഓം നിത്യായ നമഃ
ഓം നിരാകാരായ നമഃ
ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ
ഓം നിർഗുണായൈ നമഃ
ഓം നിഷളായൈ നമഃ
ഓം ശാന്തായ നമ

ലളിത സഹസ്രനാമം mp3 download
ലളിത സഹസ്രനാമം lyrics pdf download
ലളിതാസഹസ്രനാമം രചിച്ചത് ആര്
വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം മലയാളം pdf download
ലളിതാ സഹസ്രനാമം മലയാളം അര്ത്ഥം

Leave a Comment